Anabilim Dalı Başkanı 


Görev Adı: Anabilim Dalı Başkanı

 

GÖREV YETKİLERİ

 • Anabilim dalı kuruluna başkanlık etmek, kurul kararlarını yürütmek.
 • Anabilim dalı ders dağılımlarını dengeli bir şekilde yaparak bölüm başkanına önermek.
 • Anabilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlamak.
 • Bölüm Başkanlığı ile kendi anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Anabilim dalında genel gözetim ve denetim görevini yapmak, anabilim dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
 • Anabilim dalının eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit ederek bölüm başkanlığına iletmek.
 • Anabilim dalının stratejik planını hazırlamak.
 • Bölüm kuruluna katılmak.
 • Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
 • Anabilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 • Anabilim dalının çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlamak.
 • Anabilim dalının öz değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Anabilim dalının değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlamak ve bölüm başkanlığına sunmak.
 • Fakülte Akademik Genel Kurul için anabilim dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak.
 • Her eğitim-öğretim yarıyılında anabilim dalının seminer programlarını hazırlamak, bölüm başkanlığına sunmak.
 • Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak.
 • Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak.
 • Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlamak.
 • Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders öğretim programlarının internet ortamında ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlamak.
 • Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.
 • Erasmus programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
 • Anabilim dalında European Credits Transfer System (ECTSAKTS) dikkate alınarak diploma ekinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak.
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.

 

BİLGİ GEREKSİNİMLERİ

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

 

BECERİ GEREKSİNİMLERİ

 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.