Fakülte Sekreteri 


Görev Adı: Fakülte Sekreteri

 

GÖREV TANIMI

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla kurum içi ve kurum dışı, idari ve akademik işlerin 2547 ve 657 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmelik kapsamında Dekan ve Dekan Yardımcılarına karşı sorumluluk içinde yapılması.

 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUK

 • Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve toplantılara katılmak.
 • Faaliyet raporu, iç denetim, stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak, sonuçlarının takip edilerek zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.
 • Akademik eleman alımı ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak.
 • Yazı işlerinden çıkacak her türlü yazı ve belgeyi kontrol ederek birimler arasındaki evrak akışını düzenlemek.
 • Özlük dosyalarının düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek.
 • Bina temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak, denetlemek ve sonuçlandırmak.
 • İdari personel ile ilgili kadro ihtiyaçlarını planlamak.
 • Fakülte bütçesinin hazırlanmasını sağlamak ve yönetmek
 • Dış alımlarla ilgili hazırlıkları yürütmek, sonuçlandırmak.
 • Fakülte kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, kullandırmak.
 • Eğitim-öğretim ve personelle ilgili istatistiksel bilgilerin hazır tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak.
 • Personelle ilgili her türlü beyannamenin zamanında alınmasını sağlamak.
 • İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine ve teçhizatı temin etmek.
 • Çalışma odalarının düzenlenmesi ve dağıtılması çalışmalarına katılmak.
 • Fakültenin güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek.
 • Sivil savunma çalışmalarına katılmak, denetlemek.
 • Dekanın ve Rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak.
 • Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak.
 • İdari personelin performanslarının değerlendirilmesi, gerekli personelin rotasyona tabi tutulması ve hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak.
 • Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak.
 • Dekan ve Dekan Yardımcılarının uygun göreceği diğer idari işleri yapmaktır.

 

BİLGİ GEREKSİNİMLERİ

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
 • Görev ve sorumluluk alanına giren işlerle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak.

 

BECERİ GEREKSİNİMLERİ

 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.