Projelerimiz


Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen ve 2018 yılı içinde tamamlanan veya 2018 yılı itibariyle halen devam eden araştırma projeleri aşağıda sıralanmıştır.

Devam Eden Projeler

 1. Mehmet Sinan BİLGİLİ, Elanur ADAR, Biyolojik atıksu arıtma tesisi çamurlarının süperkritik su gazifikasyonu ile gazlaştırılarak enerji eldesinin araştırılması, YTÜ, Bilimsel Araştırma Projesi, İstanbul.
 2. Doç. Dr. N. Altınay PERENDECİ, Prof. Dr. Bülent TOPKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ. “Süt Endüstrisi Atıksularından Katma Değeri Yüksek Pas Proteini ve Süksinik Asit Üretimi ile Enerji ve Su Kazanımı için Entegre Proses Geliştirilmesi’, TUBİTAK-115Y827.
 3. Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ, Doç. Dr. N. Altınay PERENDECİ, Prof. Dr. Ayten NAMLI, Doç. Dr. Burcu ERTİT TAŞTAN. “Ülkemiz Su ve Topraklarından İzole Edilen Mikroalglere Üç Farklı Ön Arıtım Yöntemi Uygulanarak Biyogaz Üretim Potansiyelinin ve Elde Edilecek Digestatın Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması”, TUBİTAK-115Y334,
 4. Korhan ÖZGAN, Ayşe T. DALOĞLU, Banu İKİZLER, Saffet KILIÇER Yapı-Zemin Etkileşimini Dikkate Alarak Yapıların Aşamalı Göçme Riskinin Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 118M998.
 5. Kadri DOĞAN, Şuayip TOPRAKSEVEN (2018)   Lineer Olmayan Denklemlerin Nümerik Çözümleri. AÇÜ BAP, Proje No:2018.F13.02.01
 6. Halil AKINCI, Ayşe YAVUZ ÖZALP, Mehmet ÖZALP, Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Cem KILIÇOĞLU, Esra TUNÇ GÖRMÜŞ, Esin ACAR, Arhavi, Hopa ve Borçka İlçelerinin Heyelan Duyarlılık ve Taşkın Risk Haritalarının Üretilmesi AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.05
 7. Kadri DOĞAN, Şuayip TOPRAKSEVEN, Lineer olmayan Denklemlerin Nümerik Çözümleri, AÇÜ BAP 2018.F13.02.0.
 8. Serden Başak, Kazım Onur Demirarslan, Çöken Toz Ölçümü ile Hava Kalitesinin Belirlenmesi: AÇÜ Şehir Yerleşkesi ve Seyitler Yerleşkesi Örnekleri, AÇÜ BAP, 2018.M82.02.01
 9. Kazım Onur Demirarslan, Serden Başak, Trafik Kaynaklı CO Emisyonlarının Karayolları Kenarlarında Bulunan Rekreasyon Alanları Üzerine Etkileri, AÇÜ BAP, 2017.F40.02.01
 10. Halil AKINCI, Ayşe YAVUZ ÖZALP, Mehmet ÖZALP, Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Cem KILIÇOĞLU, Esra TUNÇ GÖRMÜŞ, Esin ACAR, Arhavi, Hopa ve Borçka İlçelerinin Heyelan Duyarlılık ve Taşkın Risk Haritalarının Üretilmesi AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.05
 11. Ayla BİLGİN, Ali KAYA. Sürekli Sistem Kolon Reaktör Kullanılarak Ağır Metal Kirliliğinin Giderilmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F40.02.01.(Yürütücü)
 12. Mehmet ÖZALP, Bülent TURGUT, Esin ERDOĞAN YÜKSEL, Ayla BİLGİN. Borçka Barajı Rezervuar Havzası nda Su Miktarı ve Kalitesi ile Sediment Verim Degerlerinin Arazi Ölçümleri ve Swat Modeli ile Belirlenmesi, Danışman, 116O901 nolu TÜBİTAK 3001 Projesi, (Danışman).
 13. Kadir DOĞANŞAHİN, Sabit KORÇAK, Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerinin Fotovoltaik Sistemler Kullanımına Uygunluğunun İncelenmesi ve Güneş Enerjisi ile Elektrik Enerjisi Üretiminin Bilimsel Araştırma Eksenli Gerçekleştirilebilirlik Analizi, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F14.02.02.
 14. Peyman MAHOUTİ, Mehmet Ali Belen, FilizGüneş, 3B Boyutlu Yazıcı Teknolojisi ile Yenilikçi Mikrodalga Deverelernin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi” adlı Yıldız Teknik Üniversitesi, BAP, Proje No: FAP-2018-3427
 15. Mehmet Ali BELEN, Kadri DOĞANŞAHİN, Aysu BELEN, Peyman MAHOUTİ, Enerji iletim Hatları Üzerinden Haberleşme İçin Hat Karekteristiklerinin Çıkarılması ve Örnek Sistem Tasarımı, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F14.02.01
 16. Mehmet Ali BELEN, Aysu BELEN, Peyman MAHOUTİ,  Yüzey Entegre Dalga Kılavuzları Kullanılarak X-Band Radar Uygulamaları İçin Hüzme Taramalı Mikroşerit Sızıntı Dalga Anten Tasarımı, AÇÜ BAP, Proje No: 2017.F14.02.01
 17. Yaşar KOBYA, Cafer Mert YEŞİLKANAT. Artvin İlinde Yetişen ve Tüketilen Bazı Temel Besin Maddelerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.006.
 18. Cafer Mert YEŞİLKANAT, Yaşar KOBYA. Karadeniz Sahil Yolu Tozlarında Radyolojik Dağılımın ve Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F30.02.01, (Araştırmacı).
 19. Sabit KORCAK, Kazım Onur DEMİRARSLAN, Haluk KELEŞ, Artvin’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Güneş Panellerinin Fizibilite Araştırması, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.02.
 20. Sabit KORCAK, Artvin’de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Yörede Kurulabilecek Bir Rüzgâr Türbini Kurulumunun Fizibilite Araştırması, AÇÜ BAP

Biten Projeler

 1. Prof. Dr. Can Ertekin, Dr. Öğr. Üyesi Vedat Yılmaz, Doç. Dr. Altunay Perendeci, Prof. Dr. Osman Yaldız. “Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi”, TUBİTAK-114O944.
 2. Ayla BİLGİN, Esra ATEŞ, Artvin iline ait ağaç türlerinin talaşları kullanılarak kurşun kirliliğinin giderilmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.01.
 3. Ayşe YAVUZ ÖZALP, Halil AKINCI, Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değer Haritasının Üretilmesi: Artvin Merkez Örneği AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.03
 4. Akgül FG, Şenoğlu B. Burr XII Dağılımı için Parametre Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Hidrolojik Uygulamalar. AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F13.02.02.
 5. Vildan ÖZTÜRK, Kadri DOĞAN, İterasyon Yöntemleri ve Sabit Nokta Teoremleri Üzerine. AÇÜ BAP, 2016.F34.02.03.
 6. Filiz GÜNEŞ, Hamid TORPİ, Mehmet Ali BELEN, Peyman MAHOUTİ, Modern Metamateryal Mikrodalga Aygıt ve Devrelerin Tasarım ve Analizi, Yıldız Teknik Üniversitesi BAP, Proje No: 2015-04-03-KAP0