Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


 1. Kobya Y, Yeşilkanat CM (2019) Artvin İlinde Yetişen Bazı Tarım Ürünlerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 2. Eryılmaz H, Demirarslan KO (2019) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (Ötl) Sıvılaştırılarak Geri Dönüşümünün Araştırılması, Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 2(1), 50-56.
 3. Doğanşahin K, Uslu AF, Kekezoğlu B (2019) İki Bileşenli Weibull Dağılımı ile Rüzgâr Hızı Olasılık Dağılımlarının Modellenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 15: 315-326.
 4. Mahoutı P,Belen MA, Altunalev S (2019)   Adaptif Huzme Yönlendirmeli 7 Elemanlı ETPID Anten Tasarımı DÜMF Mühendislik Dergisi 10: 35-43
 5. Yılmaz, V. (2018) Çevre Mühendisliği Eğitiminde Ekosistem/Havza Yönetimi Bilincinin Önemi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4(2), 247-253.
 6. Eryılmaz H., Demirarslan KO (2018). Artan Küresel Isınma ve Duyarsızlaşan Küresel Politikalar, AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 52-69.
 7. Demirarslan KO, Başak S. (2018), Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi, Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(3), 117-132.
 8. Belen MA, Mahouti P (2018) Mikroşerit yama filtenna tasarımı ve gerçekleştirilmesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF) Mühendislik Dergisi, 9(1): 73-79.
 9. Demirarslan KOAkıncı H (2018) CBS ve Hava Kalitesi Verileri Kullanılarak Marmara Bölgesinin Kış Sezonunda Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi,  4(1): 11-27.
 10. Demirarslan KO, Demirarslan D (2018) Sanayileşme, Kentleşme ve Çevre İlişkisi: Kocaeli İli Örneği. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 1(1): 29-4
 11. Demirarslan KO, Başak S (2018) Hasta Bina Sendromu Kavramı Literatür Araştırması ve Çeşitli Mekânların İç Hava Kalitelerinin Karşılaştırılması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(2): 190-201.
 12. Demirarslan KO (2018) PUFF dağılım modellemesi ve hava kalitesi değerlendirmesinde kullanımı, BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 20(1), 1-12.
 13. Kılıçer S, Özgan K, Daloğlu A (2018) Deprem Yükü Etkisindeki Betonarme Yapıların Tasarımında Yapı-Zemin Etkileşiminin İncelenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4(1): 1-10.
 14. Temuçin Kılıçer S, Cömert Ç, Akıncı H (2018) 3B Kent Modelleri İçin Yeni Bir Silüet Analizi Modülünün Geliştirilmesi. Geomatik, 3(3): 183-195.
 15. Arslan Muhacir ES, Yavuz Özalp A (2018) Kıyı alanlarının rekreasyonel amaçlı alternatif kullanımının Artvin örneğinde irdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(1): 43-52.
 16. Yılmaz V (2018) Çevre Mühendisliği Eğitiminde Ekosistem/Havza Yönetimi Bilincinin Önemi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4(2): 247-253.
 17. Demirarslan, K.O., Başak, S., Akıncı, H., 2017, “Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği”, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6, 1-12.