Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Özalp, A , Akıncı, H , Temuçi̇n Kılıçer, S . (2020). Artvin Örneğinde Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi . Geomatik , 5 (2) , 100-111 . DOI: 10.29128/geomatik.579401.

 2. Kasar Ömer (2020). PVC Su Borularının İçindeki Su Seviyesinin Mikro Şerit Dipol Antenler ile Tespit Edilmesi,  Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(4), 1165-1169 Doi:10.21923/jesd.807389.
 3. Eryılmaz H., Demirarslan K.O., (2020) 2012-2018 Yılları tıbbi atıklarının nüfus ile ilişkilendirilmesi ve mevcut bertaraf yöntemlerinin incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13 (2020): 89-103.
 4. Sarıoğlu Cebeci M, Selcuk SF (2020) Atıksudan Fotokatalitik Yöntemle Boya Giderimi ve Mineralizasyonu. Academic Platform Journal of Engineering and Science 8 (3): 533-539.
 5. Yavuz Özalp, A., Akıncı, H., Kılıçer, S. (2020) Artvin Örneğinde Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi, Geomatik, 5(2), 100 – 111.
 6. Üstüner, M., Abdi̇kan, S., Bi̇lgi̇n, G., Balık Şanlı, F. (2020). Hafif Gradyan Artırma Makineleri ile Tarımsal Ürünlerin Sınıflandırılması. Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, 1(2), 97-105.
 7. Adar, E . (2020). Mezofilik ve Termofilik Anaerobik Çürütmenin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Fayda, Maliyet ve Risk Açısından Karşılaştırılması . Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 9 (3) , 1306-1314 . DOI: 10.17798/bitlisfen.631643

 8. Yavuz Özalp, A., Akıncı, H., Temuçin Kılıçer, S., Artvin Örneğinde Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi, Geomatik, 5(2), 100-111.

 9. ZEYBEK MUSTAFA, 2020, El-Tipi LiDAR Nokta Bulutundan Tek Ağaç Gövdesinin Otomatik Çıkarımında İstatistiksel Sınıflandırma Algoritmalarının Performans Analizi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 10. ZEYBEK MUSTAFA,KAYA ALİ, 2020, Tarihi Yığma Kiliselerde Hasarların Fotogrametrik Ölçme Tekniğiyle İncelenmesi: Artvin Tbeti Kilisesi Örneği , Geomatik
 11. Kazım Onur Demiraslan, 2020. Katı Atık Yönetiminden Meydana Gelebilecek Sera Gazları ile Matematiksel Tahminleri Üzerine Literatür Araştırması Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1), 363 – 380
 12. Adar, M. Bingöl, A.F., Adar, E. (2020). Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Yerleşen Betona Farklı Polipropilen Lif ve Sıcaklığın Etkisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(2), 719-732.
 13. Adar E, Atay İ, Büncü KG, Bilgili MS. (2020). Removal of Phenol with Powder Active Carbon: Isotherms, Kinetics and Thermodynamic, Environmental Research and Technology, 3(1), 8-14.
 14. ZEYBEK MUSTAFA,KAYA ALİ, 2020, Tarihi Yığma Kiliselerde Hasarların Fotogrametrik Ölçme Tekniğiyle İncelenmesi: Artvin Tbeti Kilisesi Örneği
  , Geomatik
 15. DOĞAN, K . (2020). A Hybrid Third-Order Iterative Process To Solve Nonlinear Equations. Journal of the Institute of Science and Technology , 10 (1) , 563-575 . DOI: 10.21597/jist.583528
 16. YILMAZ, V. (2020). Metasezgisel Guguk Kuşu Arama Algoritması ile Görüntü Kaynaştırma. Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi, 1(1), 1-12.
 17. Kobya Y, Yeşilkanat CM (2019) Artvin İlinde Yetişen Bazı Tarım Ürünlerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 18. Eryılmaz H, Demirarslan KO (2019) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (Ötl) Sıvılaştırılarak Geri Dönüşümünün Araştırılması, Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 2(1), 50-56.
 19. Doğanşahin K, Uslu AF, Kekezoğlu B (2019) İki Bileşenli Weibull Dağılımı ile Rüzgâr Hızı Olasılık Dağılımlarının Modellenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 15: 315-326.
 20. Mahoutı P,Belen MA, Altunalev S (2019)   Adaptif Huzme Yönlendirmeli 7 Elemanlı ETPID Anten Tasarımı DÜMF Mühendislik Dergisi 10: 35-43
 21. Yılmaz, V. (2018) Çevre Mühendisliği Eğitiminde Ekosistem/Havza Yönetimi Bilincinin Önemi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4(2), 247-253.
 22. Eryılmaz H., Demirarslan KO (2018). Artan Küresel Isınma ve Duyarsızlaşan Küresel Politikalar, AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 52-69.
 23. Demirarslan KO, Başak S. (2018), Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi, Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(3), 117-132.
 24. Belen MA, Mahouti P (2018) Mikroşerit yama filtenna tasarımı ve gerçekleştirilmesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF) Mühendislik Dergisi, 9(1): 73-79.
 25. Demirarslan KOAkıncı H (2018) CBS ve Hava Kalitesi Verileri Kullanılarak Marmara Bölgesinin Kış Sezonunda Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi,  4(1): 11-27.
 26. Demirarslan KO, Demirarslan D (2018) Sanayileşme, Kentleşme ve Çevre İlişkisi: Kocaeli İli Örneği. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 1(1): 29-4
 27. Demirarslan KO, Başak S (2018) Hasta Bina Sendromu Kavramı Literatür Araştırması ve Çeşitli Mekânların İç Hava Kalitelerinin Karşılaştırılması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(2): 190-201.
 28. Demirarslan KO (2018) PUFF dağılım modellemesi ve hava kalitesi değerlendirmesinde kullanımı, BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 20(1), 1-12.
 29. Kılıçer S, Özgan K, Daloğlu A (2018) Deprem Yükü Etkisindeki Betonarme Yapıların Tasarımında Yapı-Zemin Etkileşiminin İncelenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4(1): 1-10.
 30. Temuçin Kılıçer S, Cömert Ç, Akıncı H (2018) 3B Kent Modelleri İçin Yeni Bir Silüet Analizi Modülünün Geliştirilmesi. Geomatik, 3(3): 183-195.
 31. Arslan Muhacir ES, Yavuz Özalp A (2018) Kıyı alanlarının rekreasyonel amaçlı alternatif kullanımının Artvin örneğinde irdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(1): 43-52.
 32. Yılmaz V (2018) Çevre Mühendisliği Eğitiminde Ekosistem/Havza Yönetimi Bilincinin Önemi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4(2): 247-253.
 33. Demirarslan, K.O., Başak, S., Akıncı, H., 2017, “Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği”, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6, 1-12.