Mühendislik Fakültesi 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Akademik Faaliyetleri

19 Ocak 2020, Pazar 117

1. MAKALELER

1.1 ISI-Web of Science (SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI) Kapsamındaki Uluslarası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Kobya Y., Yeşilkanat CF., (2019) Determination of Radioactivity Levels in Some Agricultural Products in Artvin Province. Journal of the Institute of Science and Technology 9(3): 1395-1406
 2. Bilgin A., Jaffé PR., (2019) "Precipitation of Copper (II) in a Two-Stage Continuous Treatment System Using Sulfate Reducing Bacteria." Waste and Biomass Valorization 10.10 2907-2914.
 3. Akgül F.G., Şenoğlu B. (2019). Comparison of wind speed distributions: a case study for Aegean coast of Turkey. Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects
 4. Demirarslan K.O., Başak S. (2019). Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerine Gelen Şebeke Sularının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(3), 981-991.
 5. Günes, F., Belen A., Belen M.A., (2019) Microstrip tapered traveling wave antennafor wide range of beam scanning in X- and Ku-bands.Int J RF Microw Comput Aided Eng. 2019;29:e21771.https://doi.org/10.1002/mmce.21771
 6. Belen M.A., Mahoutı P., (2019)  Active Inductor Design for Reconfigurable Bandpass Microstrip Filter Applications, ACES JOURNAL, Vol. 34, No. 11, November 2019
 7. Dogan K., (2019) A Comparative Study On Some Recent Iterative Schemes, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, vol. 20, no. 11, pp. 2411–2423.

1.2 ISI-Web of Science(ESCI) kapsamindaki Uluslararası Hakemli Degilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Toprakseven Ş., (2019). A space-time discontinuous Galerkin method for linear hyperbolic PDE's with high frequencies, Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics, (2020)
 2. Toprakseven Ş., (2019). The Exıstence Of Posıtıve Solutıons And A Lyapunov Type Inequalıty For Boundary Value Problems Of The Fractıonal Caputo-Fabrızıo Dıfferentıal Equatıons, Sigma J Eng & Nat Sci 37 (4), 1125-1133.
 3. Dogan K., Gursoy F., Karakaya V., (2019) Some Fixed Point Results For Continuous Functions On An Arbitrary Intervals, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences , vol. 37, no. 3, pp. 755–767

1.3  ISI-Web of Science Kapsami Disindaki Indekslerde Taranan Uluslararası Hakemli Degilerde  Yayınlanan Makaleler

 1. Toprakseven Ş., (2019). Numerical Solutions of Conformable Fractional Differential Equations by Taylor and Finite Difference Methods, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 23( 3), 850-863.
 2. F. Gürsoy, K. Doğan, and K. Abdul Rahim, “Direct Estimate of Accumulated Errors for a General Iteration Method,” Mathematical Advances in Pure and Applied Sciences, vol. 2, no. 1, pp. 19–24
 1. BİLDİRİLER

2.1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Keleş H., Özmen Y., (2019). İki farklı kabuk geometrisine sahip stadyum modeli etrafındaki akış alanlarının sayısal incelenmesi, 22nd Congress on Thermal Science and Technology, Kocaeli, Türkiye, vol.II, pp.1113-1121
 2. Bilgin A., (2019) “Evaluation Of Borcka (Artvin /Turkey) Dam Lake Trophic Status Using By Trophic State index Method”, 3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi ,12-15 Kasım 2019, Antalya
 3. Bilgin A., (2019) “Trofik Durum İndeksi Kullanilarak Nutrientler ve Klorofil Parametreleri Arasindaki Ilişkinin Belirlenmesi, VII. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 15-17 Kasım, 2019, Ankara, Türkiye
 4. Bilgin A., (2019).Türkiye'deki Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmelikleri ve Geri Kazanim Projelerinin Değerlendirilmesi”, VII. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 15-17 Kasım, 2019, Ankara, Türkiye
 5. Bilgin A., (2019). Göl Su Kalitesinin Trofik Durumunun Değerlendirilmesinde Kullanilan İndeksler, 2. Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 21-22 Aralık 2019, Ankara
 6. Bilgin A., Bayraktar H., (2019). Göksu Göletı̇ Su Kalı̇Tesı̇Nı̇N Temel Bı̇Leşenler Analı̇Zı̇ Kullanılarak Değerlendı̇Rı̇Lmesı̇, 2. Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 21-22 Aralık 2019, Ankara
 7. Fardinpoor, M., Perendeci, Na., Yılmaz, V., (2019). Evaluation of Hydrodynamic Cavitation Pretreatment for Methane Production from Desertifilum tharanse. In: Proceedings of 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, 10-12/10/2019, Gebze Teknoloji Üniversitesi, Gebze.
 8. Akıncı, H. Temuçin, Kılıçer S. Özcan Acar E., (2019). Sundura Deresinin (Hopa, Artvin) Taşkın Yayılım Alanlarının Belirlenmesi,  2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, SAMSUN, 2019
 9. Demirarslan K.O., Başak S., Demirci C., (2019). Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Sosyal Tesislerinin Katı Atık Karakterizasyonu, 1.Uluslararası 13.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Kocaeli.
 10. Demirarslan K.O., Çetin Doğruparmak Ş., (2019). İzmit Körfezi Çevresinde Taşıt Araçlarından Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliği, Çevre Mühendisliğinde Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, İstanbul. 10.10.2019- 12.10.2019.
 11. Demirarslan K.O., Çetin Doğruparmak Ş. (2019). Taşıt Kaynaklı Kirlilik Dağılımının Calroads Modeli İle Belirlenmesi, İstanbul, 10.10.2019- 12.10.2019.
 12. Başak S., Demirarslan K.O. (2019). Bir Kamu Kuruluşuna Ait Ahşap Atölyesinde Gürültü Düzeyi Ölçümleri ve Çalışanlara Olası Etkileri. İstanbul. 10.10.2019- 12.10.2019.
 13. Eryılmaz H. (2019), Evren ve Hayat, Kör Bir Tesadüf mü, Bilinçli bir yaratılış mı? Kur’an ve Bilim Işığında yeni bir Yaklaşım, III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi 54-26 Ekim Iğdır Türkiye
 14. Roudane B., Kaya A., Adanur S., (2019). Numerıcal Investıgatıon On The Effect Of Corrosıon On Dynamıc Characterıstıcs of Short Pıles Usıng Abaqus Software.  International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19), Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey, pp 1204-1213
 15. Roudane B., Kaya A., Adanur S., (2019). Numerıcal Investıgatıon Of Corroded Short Steel Pıles Repaıred Usıng Grout-Fılled Frp Jackets.  International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19), Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey, pp 1196-1203
 16. Kilicer S., Kaya A., Ozgan K., Adanur S., (2019). Improvement Of Progressıve Collapse Resıstance Of Reınforced Concrete Buıldıngs Usıng Carbon Fıber Reınforced Polymer (Cfrp).  International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19), Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey, pp 1167-1176
 17. Dogan K., Atalan Y., (2019) Bir sabit nokta iterasyon yönteminin (1-L) büzülme dönüşümleri için kuvvetli ve zayıf yakınsaklığı,  Euro Asia 5th international congress on applied sciences, Adana, Turkey, pp 292-299
 1. PROJELER

3.1. Devam Eden Projeler

 1. Mustafa ZEYBEK, Halil AKINCI, İnsansız Hava Araçlarından Üretilen Haritalarda Direkt ve Endirekt Koordinatlandırma Sistemlerinin Doğruluk Araştırmaları, AÇÜ BAP, Proje No:2019F40.02.02.
 2. Yaşar KOBYA, Cafer Mert YEŞİLKANAT. Artvin İlinde Yetişen ve Tüketilen Bazı Temel Besin Maddelerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.06.
 3. Hasan BAŞAK,  Emre KEMER, Önder TUTSOY Bozucu Etki Önleyici Kontrol Sisteminin Tasarımı Ve İnsansız Hava Aracına Uygulaması, AÇÜ BAP Proje no: 2019.F13.02.01
 4. Ayla BİLGİN, Ali KAYA. Sürekli Sistem Kolon Reaktör Kullanılarak Ağır Metal Kirliliğinin Giderilmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F40.02.01.
 5. Kadir DOĞANŞAHİN, Sabit KORÇAK Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerinin Fotovoltaik Sistemler Kullanımına Uygunluğunun İncelenmesi ve Güneş Enerjisi ile Elektrik Enerjisi Üretiminin Bilimsel Araştırma Eksenli Gerçekleştirilebilirlik Analizi”, AÇÜ BAP Proje No: 2018.F14.02.02
 6. Ayla BİLGİN, HT-TTM ÇED Yönetmeliğinin Geliştirilmesi Projesi” Hacettepe Teknokent Teknoloji Treasnferi ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı Projesi (Araştırmacı)
 7. Halil AKINCI Makine Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Artvin İli Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinin Heyelan ve Taşkın Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi AÇÜ BAP Projesi, Proje No: 2019.F40.02.01
 8. N. Altınay PERENDECİ, Bülent TOPKAYA, Vedat YILMAZ Süt Endüstrisi Atıksularından Katma Değeri Yüksek Pas Proteini ve Süksinik Asit Üretimi ile Enerji ve Su Kazanımı için Entegre Proses Geliştirilmesi TUBİTAK-115Y827.
 9. Korhan ÖZGAN, Ayşe T. DALOĞLU, Banu İKİZLER, Saffet KILIÇER Yapı-Zemin Etkileşimini Dikkate Alarak Yapıların Aşamalı Göçme Riskinin Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 118M998.
 10. Vedat YILMAZ, Altınay PERENDECİ, Burcu ERTİT TAŞTAN, Ayten NAMLI, Ülkemiz Su ve Topraklarından İzole Edilen Mikroalglere Üç Farklı Ön Arıtım Yöntemi Uygulanarak Biyogaz Üretim Potansiyelinin ve Elde Edilecek Digestatın Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması, 115Y334 nolu TUBİTAK 1001 projesi.
 11. Cafer Mert YEŞİLKANAT, Yaşar KOBYA. Karadeniz Sahil Yolu Tozlarında Radyolojik Dağılımın ve Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F30.02.01, (Araştırmacı).
 12. Ayla BİLGİN, Ali KAYA. Sürekli Sistem Kolon Reaktör Kullanılarak Ağır Metal Kirliliğinin Giderilmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F40.02.01.
 13. Mehmet ÖZALP, Bülent TURGUT, Esin ERDOĞAN YÜKSEL, Ayla BİLGİN. Borçka Barajı Rezervuar Havzası nda Su Miktarı ve Kalitesi ile Sediment Verim Degerlerinin Arazi Ölçümleri ve Swat Modeli ile Belirlenmesi, Danışman, 116O901 nolu TÜBİTAK 3001 Projesi, (Danışman).
 14. Ayşe YAVUZ ÖZALP, Halil AKINCI, Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değer Haritasının Üretilmesi. Artvin Merkez Örneği, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.03.
 15. Halil AKINCI, Ayşe YAVUZ ÖZALP, Mehmet ÖZALP, Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Sedat DOĞAN, Esra TUNÇ GÖRMÜŞ, Cem KILIÇOĞLU, Esin ACAR. Arhavi, Hopa ve Borçka İlçelerinin Heyelan Duyarlılık ve Taşkın Risk Haritalarının Üretilmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.05.
 16. Fatma Gül AKGÜL, Şenoğlu B. Burr XII Dağılımı için Parametre Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Hidrolojik Uygulamalar. AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F13.02.02.
 17. Sabit KORCAK, Kazım Onur DEMİRARSLAN, Haluk KELEŞ, Artvin’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Güneş Panellerinin Fizibilite Araştırması, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.02.
 18. Kazım Onur DEMİRARSLAN, Serden BAŞAK, Trafik Kaynaklı CO Emisyonlarının Karayolları Kenarlarında Bulunan Rekreasyon Alanları Üzerindeki Etkileri, AÇÜ BAP, Proje No: 2017.F40.02.01.
 19. Serden BAŞAK, Kazım Onur DEMİRARSLAN, İç ortam Havasında Bulunan Formaldehit Konsantrasyonunun Tespiti ve Giderilmesi için Doğal Yöntemlerin Kullanımı, AÇÜ BAP, Proje No: 2017.M82.02.01, (Araştırmacı).
 20. Serden BAŞAK, Kazım Onur DEMİRARSLAN, Çöken Toz Ölçümü ile Hava Kalitesinin Belirlenmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi ve Borçka Acarlar MYO Yerleşkesi Örnekleri, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.M82.02.01, (Araştırmacı).
 21. Kadri DOĞAN,  Şuayip TOPRAKSEVEN.  Lineer Olmayan Denklemlerin Nümerik Çözümleri AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F13.02.01.
 22. Ayla BİLGİN, Esra ATEŞ. Artvin İline Ait Ağaç Türlerinin Talaşları Kullanılarak Kurşun Kirliliğinin Giderilmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.01.

4. Yazılan Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

 1. Demirarslan KO., Başak S. (2019). Investıgatıon of Air Quality of Bandırma Dıstrıct/Turkey, Research Reviews in Engineering – Summer, 2019, Gece yayınevi.
 2. Dogan K., (2019) Some Results of the Rate of Convergence Among a New Midpoint Three Step andSome Recent Iterative Schemes, Innovative Approaches in Engineering, Mathematics andNatural Sciences, Ekin Publishing House, Sayfa sayısı:16, ISBN:978-605-327-919-8, Bölüm Sayfaları:5 -21